Drąsos kaina

Serialai

  • img

2010 met? rugs?j? TV3 eteryje pasirod?s serialas „Dr?sos kaina“ narpliojo sud?tingas vaik? tvirkinimo problemas, shop pasakojo apie provincijos intrigas ir j? pavojing? poveik? jaun? žmoni? likimams.

Viename Lietuvos provincijos miestelyje nepilnamet? Lina tampa n?š?ia, capsule jos k?dikio t?vas – vietinio autoserviso darbuotojas Vitas. Merginos n?štumas sukre?ia vis? miestel? ir Vito šeim?. Pati br?stan?io skandalo kaltinink? jau?iasi sutrikusi labiau, nei visi kiti. Jos t?vai vis dar puosel?ja šios istorijos laimingos pabaigos iliuzij?. Tuo tarpu Vito sesuo, prisiklausiusi gydytojo samprotavim?, jau abejoja Linos n?štumu. Besispyriojanti Lina neturi kur trauktis. Vito sesers paraginta ji sutinka d?l šventos ramyb?s išsitirti nuodugniau. O vestuvi? belaukiantis Linos t?vas pagalbos ieško b?simo žento kišen?je. Sutrikusi mergina klausosi koleg?s patarimo, nors už j? galutin? sprendim? tvirtai pasiryžusi priimti mylimojo mama. Tuo tarpu jis pats negali atsisteb?ti netik?tai aptiktu radiniu ir pažada sau nenuleisti rank? – visk? išsiaiškinti iki galo. D?l to neramu jo artimam draugui, kuris supranta esam? gr?sm?. Mamos svai?iojimai ir kivir?ai su nuolat išgerti nevengian?iu t?vu Lin? galutinai past?m?ja nebegr?žtamam sprendimui. Ta?iau yra ir kas palaiko š? b?simos mamos žingsn?…

Serialo režisierius Raimundas Banionis. Vaidino: Rolandas Boravskis, Ir?na Puzarait?, Larisa Kalpokait?, Ineta Stasiulyt?, Aistis Mickevi?ius, Dangis Cholinas, Povilas Laurinkus ir kt.

Šis projektas turi savo atskirą galeriją!